Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Rożkomania”

(dalej „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Rożkomania” (dalej „Konkurs”) jest Agencja Reklamowa 4 ALL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312564, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213502627, o kapitale zakładowym 50.000 zł (dalej „Organizator”).

 2. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu, który określa w szczególności zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

 3. W ramach Konkursu Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres powyższy nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

 5. Konkurs prowadzony jest w oparciu o zakup produktów w postaci następujących lodów rożków KitKat, Princessa, Lion (lub multipacków (opakowań zbiorczych 4 szt.) lodów rożków KitKat lub Lion) Froneri Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32), sprzedawanych w opakowaniach promocyjnych (dalej „Produkt promocyjny”).

 6. Na wewnętrznej stronie każdego Produktu promocyjnego umieszczony zostanie unikatowy 12 cyfrowy kod. (dalej „Kod”), przy czym na wewnętrznej stronie opakowania multipack zostaną umieszczone 4 kody – 1 kod na 1 lód rożek.

 7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.rozkomania.pl (dalej „Strona internetowa” ).

 8. Udział w Konkursie nie wyłącza możliwości brania udziału w promocji prowadzonej przez Organizatora pod nazwą „Rożkomania” na podstawie odrębnego Regulaminu.

§ 2. Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie prowadzenia Konkursu dokonała zakupu Produktu promocyjnego (dalej „Uczestnik”), z wyłączeniem:

a) pracowników Organizatora, pracowników Froneri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz innych osób, które brały udział w organizowaniu lub przygotowaniu Konkursu,

b) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§ 3. Zasady Konkursu i nagrody w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

 1. dokonać rejestracji zakupu Produktu promocyjnego w Czasie Trwania Konkursu, tj. od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.,

 2. wykonać zadanie konkursowe, którego treść ogłaszana będzie na Stronie internetowej

 3. w terminach wskazanych w ust. 3, i które może polegać na:

a) dokończeniu zdania (odpowiedź nie przekraczająca 500 znaków ze spacjami), albo

b) udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte (odpowiedź nie przekraczająca 500 znaków ze spacjami), albo

c) przesłaniu zdjęcia związanego ze wskazanym przez Organizatora tematem (plik o rozmiarze 1 MB, w formacie jpg, .png.)

4) dołączeniu paragonu (plik o rozmiarze 1MB, w formacie jpg, png.)

 1. Rejestracja zakupu Produktu promocyjnego polega na przesłaniu Kodu za pośrednictwem Strony internetowej wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej Uczestnika. Rejestracja zakupu Produktu promocyjnego przed i po Czasie Trwania Konkursu będzie niemożliwa. Rejestracja powinna być dokonana odrębnie dla każdego Produktu promocyjnego oraz wyłącznie przy wykorzystaniu Kodu odpowiadającego rejestrowanemu Produktowi promocyjnemu. Wykonanie zadania konkursowego następuje za pośrednictwem Strony internetowej. Po dokonaniu rejestracji i wykonaniu zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu na Stronie internetowej wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający prawidłowość zgłoszenia w Konkursie.

 2. Treść zadania konkursowego ogłaszana będzie na Stronie internetowej w następujących dniach: 14 kwietnia 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 27 kwietnia 2017r.), 28 kwietnia 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 11 maja 2017r.), 12 maja 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 25 maja 2017r.), 26 maja 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 7 czerwca 2017r.), 8 czerwca 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 21 czerwca 2017r.), 22 czerwca 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 6 lipca 2017r.), 7 lipca 2017 r., (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 20 lipca 2017r.), 21 lipca 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 3 sierpnia 2017r.), 4 sierpnia 2017r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 17 sierpnia 2017r.), 18 sierpnia 2017 r. (przy czym zadanie to będzie obowiązywało do dnia 31 sierpnia 2017r.). Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe obowiązujące w dniu rejestracji danego zakupu Produktu promocyjnego.

 3. Nadesłane prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich i praw pokrewnych bądź innych praw, czy dóbr albo interesów osób trzecich. Przesłanie wspomnianych materiałów na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż materiały te są wolne od wad prawnych. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i oświadczenia.

 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie (wykonać zadania konkursowe) w liczbie odpowiadającej prawidłowo zarejestrowanym Produktom promocyjnych.

 5. Jeden Produkt promocyjny umożliwia wyłącznie jedną rejestrację.

 6. Wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników podlegać będzie ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora.

 7. Zwycięscy Uczestnicy wyłaniani będą zgodnie z postanowieniami poniższymi:

 1. w dniu 4 maja 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (tzn. najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 14 kwietnia 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 2. w dniu 15 maja 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (tzn. najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 28 kwietnia 2017 r. do dnia 11 maja 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 3. w dniu 29 maja 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 12 maja 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 4. w dniu 12 czerwca 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 26 maja 2017 r. do dnia 8 czerwca 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 5. w dniu 26 czerwca 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 9 czerwca 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 6. w dniu 10 lipca 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 23 czerwca 2017 r. do dnia 6 lipca 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 616GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 7. w dniu 24 lipca 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 7 lipca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16BG o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 8. w dniu 7 sierpnia 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 22 lipca 2017 r. do dnia 3 sierpnia 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 9. w dniu 21 sierpnia 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 4 sierpnia 2017 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto,

 10. w dniu 4 września 2017 r. komisja konkursowa wyłoni 4 Uczestników, którzy najlepiej (najbardziej kreatywnie) wykonali zadanie konkursowe obowiązujące w dniach od 18 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., przyznając im miejsca od 1-4, przy czym Uczestnik, któremu zostanie przyznane pierwsze miejsce otrzyma nagrodę I stopnia w postaci skutera Vespa Primavera 50 2T o wartości 12.800 zł brutto, zaś Uczestnicy, którym przyznane zostaną miejsca 2-4 otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia w postaci telefonu komórkowego Apple I iPhone 6s 16GB o wartości jednostkowej 2.500 zł brutto.

 1. Wyniki Konkursu ogłaszane będą na Stronie internetowej niezwłocznie po wyłonieniu zwycięskich Uczestników w terminach zgodnych z pkt. 8, poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska Uczestnika oraz przyznanej Uczestnikowi nagrody. Ponadto, na adres poczty elektronicznej zwycięskiego Uczestnika wysłana zostanie wiadomość informująca o wygranej.

 2. Nagrody wydane zostaną zwycięzcom Konkursu w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Telefony komórkowe zostaną wysłane przesyłką kurierską na wskazany przez zwycięskiego Uczestnika adres zamieszkania, natomiast skutery Vespa będą do odbioru osobistego w umówionym terminie pomiędzy Organizatorem, a Zwycięzcą w Puncie Sprzedaży skuterów Vespa w Warszawie.

 3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do wartości każdej nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zwycięski Uczestnik obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Kwota podatku potrącona zostanie przez Organizatora z kwoty pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Organizator jako płatnik podatku pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie przed wydaniem nagrody danemu Uczestnikowi.

 4. W przypadku wygranej skuterów Vespa Primavera Organizator nie ponosi kosztów, ani odpowiedzialności za rejestrację i ubezpieczenie pojazdu.

 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o pieniężną wypłatę wartości nagród.

 6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

 7. W przypadku niemożliwości wydania nagrody przyznanej danemu Uczestnikowi stosownie do postanowień ust. 8 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w tym w przypadku niepodania przez Uczestnika prawidłowych danych, niezbędnych do wydania nagrody Organizator może zdecydować o utracie przez takiego Uczestnika prawa do nagrody.

§ 4. Prawa autorskie

    1. Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w ramach Konkursu prac konkursowych zwycięskich Uczestników (dalej „Utwory”), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,

 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,

 3. wprowadzenie Utworów do pamięci komputera,

 4. wprowadzenie Utworów do sieci komputerowych, zarówno wewnętrznych, jak również publicznie dostępnych (w tym sieci Internet),

 5. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

    1. Zwycięzcy Uczestnicy upoważniają również Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworów, w tym do dokonywania dowolnych zmian, modyfikacji, opracowań Utworów (oraz udzielają Organizatorowi prawa do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie podmiotom trzecim).

    2. Uczestnicy upoważniają również Organizatora do publikowania Utworów w sposób anonimowy (oraz udzielają Organizatorowi prawa do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie podmiotom trzecim).

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Agencja Reklamowa 4 ALL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159) . Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu rejestracji zakupu Produktu promocyjnego, wydania nagród (w przypadku ich przyznania) oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie lub wykonywania uprawnień w Konkursie określonych Regulaminem.

 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres poczty elektronicznej: rozkomania@4-all.pl w okresie od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu kontaktowego, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie żądania osoby składającej reklamację.

 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 4. O wyniku reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamację nadesłano.

 5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień do dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. Każdy Uczestnik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed rejestracją Kodu i wykonaniem zadania konkursowego, jak również ma możliwość pobrania i zapisania treści niniejszego regulaminu ze Strony internetowej.

 2. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.