Regulamin promocji

Regulamin promocji „Rożkomania”

(dalej „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rożkomania” (dalej „Promocja”) jest Agencja Reklamowa 4 ALL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312564, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213502627, o kapitale zakładowym 50.000 zł (dalej „Organizator”).

 2. Podmiotem realizującym vouchery rabatowe, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu jest GO sport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260, kapitał zakładowy 47.500.000 zł, NIP 9511861015 ( dalej „Go Sport”).

 3. Promocja prowadzona jest na podstawie Regulaminu, który określa w szczególności zasady Promocji oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji.

 4. W ramach Promocji Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (dalej: „Czas Trwania Promocji”). Okres powyższy nie obejmuje całego okresu realizacji voucherów rabatowych, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu (stosownie do postanowień § 3 ust. 7-8 Regulaminu) oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej (stosownie do postanowień § 5 ust. 1 Regulaminu).

 6. Promocja prowadzona jest w oparciu o zakup produktów w postaci następujących lo dów rożków: KitKat, Princessa, Lion (lub multipacków (opakowań zbiorczych 4 szt.) rożków Kit Kat lub Lion) Froneri Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32), sprzedawanych w opakowaniach promocyjnych (dalej „Produkt promocyjny”).

 7. Na wewnętrznej stronie każdego Produktu promocyjnego umieszczony zostanie unikatowy 12 znakowy kod alfanumeryczny (dalej „Kod” ), przy czym na wewnętrznej stronie opakowania multipack zostaną umieszczone 4 kody – 1 kod na 1 lód rożek.

 8. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.rozkomania.pl (dalej „Strona internetowa” ).

 9. Udział w Promocji nie wyłącza możliwości brania udziału w działaniach konkursowych prowadzonych przez Organizatora pod nazwą „Rożkomania” na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 2. Uczestnicy

 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Czasie Trwania Promocji dokonała zakupu Produktu promocyjnego (dalej „Uczestnik”).

§ 3. Zasady Promocji

 1. W Czasie Trwania Promocji, tj. od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017, Uczestnik powinien dokonać rejestracji zakupu Produktu promocyjnego. Rejestracja zakupu Produktu promocyjnego polega na przesłaniu Kodu za pośrednictwem Strony internetowej wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Uczestnika.

 2. Rejestracja zakupu Produktu promocyjnego przed i po dacie prowadzenia Promocji będzie niemożliwa.

 3. Uczestnik może zarejestrować zakup dowolnej liczby Produktów promocyjnych, z tym zastrzeżeniem, że rejestracja powinna być dokonana odrębnie dla każdego Produktu promocyjnego oraz wyłącznie przy wykorzystaniu Kodu odpowiadającego rejestrowanemu Produktowi promocyjnemu.

 4. W przypadku prawidłowej rejestracji zakupu Produktu promocyjnego Uczestnik otrzyma od Organizatora na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą rejestrację.

 5. Za każdy zarejestrowany zakup Produktu promocyjnego Uczestnik otrzyma voucher rabatowy upoważniającego do następujących rabatów na zakupy w sieci sklepów Go Sport:

 1. rabat 20 zł przy zakupie w sieci sklepów Go Sport o wartości minimum 200 zł, albo

 2. rabat 50 zł przy zakupie w sieci sklepów Go Sport o wartości minimum 300 zł.

(dalej: „Voucher”)

Zniżka nie kumuluje się i może zostać przyznana wyłącznie raz.

 1. Voucher przesłany zostanie Uczestnikowi na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej Uczestnika, w terminie 2 dni od daty dokonania rejestracji.

 2. Realizacja Vouchera możliwa jest jedynie w terminie do dnia 30 września 2017 r. Rabat przyznany na podstawie Vouchera uzyskanego przez Uczestnika w Promocji nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami w sklepach sieci Go Sport, ani bonami z programu lojalnościowego.

8. Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz. Po jednorazowym wykorzystaniu Voucher traci ważność. Voucher może być realizowany we wszystkich sklepach Go Sport na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator (Agencja Reklamowa 4 ALL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159). Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Promocji, a w szczególności w celu rejestracji zakupu Produktu promocyjnego, wydania Vouchera oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Promocji lub wykonywania uprawnień w Promocji określonych Regulaminem.

 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na adres poczty elektronicznej: rozkomania@4-all.pl w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu kontaktowego, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie żądania osoby składającej reklamację.

 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 4. O wyniku reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamację nadesłano.

 5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień do dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej. Każdy Uczestnik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed rejestracją Kodu, jak również ma możliwość pobrania i zapisania treści niniejszego regulaminu ze Strony internetowej.

 2. Promocja nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.